העמותה להנצחת חללי חטיבת הגולן, מיסודה של חטיבה 3

תאגיד רשום כעמותה לפי חוק העמותות תשמ"א – 1980

ת ק נ ו ן

מטרות העמותה :

1) לפעול להנצחת חללי החטיבה

2) לדאוג לשלמותו ולאחזקתו של אתר ההנצחה של חטיבת הגולן.

3) להקים אתרי הנצחה וצורות הנצחה נוספים לחללי החטיבה בדרך ובצורה שיוחלט עליהם על ידי הועד ולדאוג לשלמותם ולאחזקתם התקינה.

4) לסייע למשפחות השכולות בעצה ובהדרכה בכל תחום שהוא.

5) לסייע למשפחות השכולות במגעיהם עם הגופים והמוסדות השונים המטפלים בענייניהם.

6) לחבר את לוחמי המילואים בחטיבה עם מפעל ההנצחה.

7) להנחיל את מורשת החטיבה.

 8) לסייע ללוחמי החטיבה במידת האפשר.

9) כל משימה נוספת עליה יוחלט ואשר תהא קשורה עם חללי החטיבה ו/או משפחותיהם.

 

חברות בעמותה :

10) הועד יחליט על קבלת חברים לעמותה, לאחר שהוגשה לו בקשה ע"י המבקש להצטרף לעמותה.
       על המבקש להתקבל כחבר, למלא אחר אחד משני התנאים הבאים:       

 • שירת בחטיבה או משרת בה תקופה של 3 שנים לפחות.         
 • הוא בן משפחה שכולה של חלל מהחטיבה ואז אינו צריך להגיש בקשה להתקבל כחבר.

11) חברותו של חבר בעמותה תפסק באחד מהמקרים הבאים:

 • לאחר 30 יום מיום שיתן הודעה בכתב לעמותה על רצונו לפרוש ממנה.
 • האסיפה הכללית תחליט ברוב רגיל על הפסקת חברותו, לאחר  שהועד   ימליץ על כך לפני האסיפה, אם ימצא שהתנהגותו מנוגדת למטרות העמותה או מפריעה לסדר הטוב ולניהול התקין של העמותה.
 • לא תופסק חברותו של חבר בעמותה אלא אם קיבל הודעה מוקדמת על הכוונה לעשות כן וניתנה לו ההזדמנות להסביר את עמדתו.

 

האסיפה הכללית

12) המוסד העליון של העמותה הוא האסיפה הכללית:

            תפקידיה של האסיפה הכללית הם :

 1.  לבחור ועד ולמנות את חברי ועדת הביקורת.
 2.  למנות רו"ח.
 3. לאשר את הדו"ח הכספי של הועד היוצא.
 4. לאשר את דו"ח הפעילות של הועד היוצא.
 5. לאשר תקנון חדש או להחליט על תיקונים, שינויים ותוספות.
 6. להחליט על גבית דמי חבר לעמותה ולקבוע את שיעורם.
 7. להחליט על הוצאת חבר מהעמותה בהמלצת הועד.
 8. להחליט על פירוק העמותה.

10)  האסיפה הכללית תכונס לאסיפה רגילה לפחות פעם אחת בשנה קלנדרית.

11)  כינוס האסיפה יעשה על ידי משלוח הודעה בדואר אלקטרוני, לפחות 72 שעות מראש.

12) מספר החברים באסיפה יחשב כמניין חוקי בכל מספר שהוא, בתנאי שנשלחה הודעה מראש לכל חברי העמותה כאמור לעיל.

13)  הועד רשאי בכל עת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין והוא חייב לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.

14) כל ההחלטות תתקבלנה ברוב רגיל.

15)  ההצבעה תהא גלויה ובהרמת ידים ולכל קול יהיה משקל שווה.

16) יו"ר ועד העמותה ישב גם בראש האסיפה הכללית

17) פרוטוקול האסיפה, כשהוא חתום על ידי היושב ראש ועל ידי רושם הפרוטוקול ישמש ראיה חותכת לאמינותו בכל הנוגע למהלך האסיפה, לתוצאות ההצבעה ולתוכן ההחלטות שנתקבלו.

 

הועד

18) הועד יהיה מורכב ממספר חברים בלתי זוגי שלא יפחת מ- 3 ולא יעלה על 11.

19) חברי הועד יבחרו מתוכם יו"ר, סגן יו"ר, וגזבר.

20) חתימותיהם של יו"ר הועד או סגנו ביחד עם חתימה נוספת, תחייב את העמותה לכל עניין. כל התחייבות כספית בסכום העולה על -. 2,000 ש"ח (אלפיים ש"ח) צמוד למדד (מדד בסיס 10/2003) מחייבת אישור מוקדם של רוב בועד העמותה.

21)מורשה חתימה יכול להיות גם חבר עמותה שאינו חבר ועד.

22) ההחלטות בישיבות הועד תתקבלנה ברוב רגיל.  בהיות הקולות שקולים, יכריע קולו של היושב ראש.

23)  המניין החוקי בישיבת ועד הוא 3 חברים, ובלבד שהחברים הנעדרים קיבלו הודעה על המועד של הישיבה בין בכתב ובין בעל-פה.

24) פרוטוקול הישיבה כשהוא חתום על ידי היושב ראש ועל ידי רושם הפרוטוקול ישמש ראיה חותכת לאמיתות תוכנו.

25) תפקידי הועד לנהל את העמותה ובין היתר :

 1. הכנת תוכנית פעולה שנתית.
 2.  הכנת דו"ח פעולות שנתי.
 3.  קבלת חברים חדשים.
 4.  כינוס האסיפה הכללית, רגילה או שלא מן המניין.
 5.  הודעות לרשויות השונות לרבות: מס הכנסה, מע"מ, רשם העמותות.

 

ועדת הביקורת

26) א) ועדת הביקורת תהיה מורכבת מ- 3 או מ- 5 חברים.

      ב) לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת ביקורת.

27) חברי ועדת הביקורת ייבחרו על ידי האסיפה הכללית.

28)  תפקידיה של ועדת הביקורת יהיו לבדוק את הפעילות הכספית, המשקית וההתנהלות החוקית של העמותה והיא רשאית לקבל כל מסמך אשר תבקש וכן להכין דו"ח ביקורת לקראת האסיפה הכללית.

29)  הועדה תגיש את הדו"ח שלה לעיון הועד לפני מועד כינוסה של האסיפה הכללית. הועד, המידה שיראה צורך בכך, ישיב בכתב על הערות הביקורת ויצרף את דו"ח הביקורת, יחד עם תגובותיו, לדו"ח הכספי שהוא מגיש לאסיפה הכללית. הועדה תמליץ לאסיפה, באם לאשר את הדוח הכספי או לדחותו. הועדה תמליץ לאסיפה האם לאשר את הדו"ח המילולי של היו"ר שצריך להיות מוגש מדי שנה ובו דיווח על ביצועי העמותה נכון לשנה שהסתיימה.

30) האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון במקום ועדת ביקורת.

 

פירוק

31) העמותה רשאית באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה   טעונה רוב של 2/3 מן המצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה של 21 ימים מראש, בתנאי שבהזמנה יצוין בפירוש כי על סדר היום יש הצעת פירוק.

32)  העתק מההחלטה יוגש לרשם העמותות תוך שבועיים מיום קבלתה.

33) תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר לעניין זה.

34) במקרה של פירוק העמותה, יועברו נכסיה לעמותה או גוף אחר שמטרותיהם דומות למטרות עמותה זו, ואשר הינם מוסד ציבורי על פי סעיף 46 לפקודת מס 

            הכנסה.

 

הוראות כלליות :

35) הכנסות העמותה ונכסיה ישמשו אך ורק לקידום מטרותיה.

36) חברי העמותה לא יהנו מכל רווח כספי או טובת הנאה אחרת הנובעים מכספי העמותה או מנכסיה.

37)  מבלי לפגוע באמור בסעיף 35 דלעיל, רשאית העמותה להחליט על תשלום שכר לאנשים (אף אם הם מחברי העמותה) עבור עבודה או שירותים שיעשו למען העמותה ולפי בקשתה.

אושר ע"י האסיפה הכללית ביום: 8 באוגוסט 2010